Kocioł ZGH-300 ECO jest kotłem niskotemperaturowym opalanym zrebką o granulacji do 30  mm i wilgotnosci do 40%. Dzięki innowacyjnej konstrukcji oraz zaawansowanym algorytmom sterującym kocioł osiąga wysoką wydajność, spełnia wymagania klasy 5 wg normy EN 303-5:2012 oraz dyrektywy Ekoprojektu, jednocześnie zachowując prostotę obsługi, niezawodność i stabilność pracy.

 

Zespół grzewczy zbudowany jest z paleniska oraz wymiennika ciepła. Ceramiczna komora paleniska stanowi cieplny akumulator, a zastosowanie dwóch ciągów spalin spowodowało obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. W dolnej części komory znajdują się ruchome ruszta. Komora pod nimi została podzielona na trzy strefy w celu poprawy procesu spalania. Powietrze dostarczane do komory zostało podzielone na powietrze pierwotne (proces spalania) oraz powietrze wtórne (proces dopalania). Korpus wymiennika jest naczyniem ciśnieniowym o konstrukcji gięto-spawanej, z komorą nawrotną i płomieniówkami.       

 

Spaliny z kotła trafią do cyklonu odpylającego gdzie zostanie oddzielona grubsza frakcja pyłów oraz nastąpi schłodzenie spalin. Cyklony charakteryzują się wysoką efektywnością działania, przy wysokiej odporności na erozyjne działanie pyłu i opory przepływu. W standardowym wykonaniu dopuszczalna temperatura pracy wynosi do 350°C. Cyklony mogą pracować na podwyższonym jak i obniżonym ciśnieniu.

 

Spaliny wstępnie oczyszczone w cyklonie trafią do filtra workowego gdzie nastąpi dalsze ich oczyszczanie. Gęstość zapylenia po oczyszczeniu 1 do 10 mg/m3.

 

Filtr do odpylania spalin charakteryzuje się skuteczną filtracją spalin w podwyższonych temperaturach i są odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie efektywnego odpylania spalin. Wykonany jest ze stali wraz z izolacją termiczną i z dnem zgarniakowym, w celu łatwego usuwania nagromadzonego pyłu na dnie filtra. Worki filtracyjne okrągłe usytuowane w osi pionowej czyszczone są impulsem sprężonego powietrza.

 

Sterownik ZGH-300Eco jest urządzeniem sterującym pracą zespołu grzewczego oraz układu podawania paliwa. Praca sterownika polega na sterowaniu pracą całego zespołu według parametrów zadanych przez użytkownika. Sterownik posiada program pracy modulowanej oraz pracy dwustanowej: spalanie intensywne i spalania podtrzymujące. Różnica między tymi programami polega na ilości paliwa doprowadzonego do pieca.

 

W trybie pracy modulowanej sterownik w sposób płynny dobiera czas podawania paliwa, wydajności wentylatorów oraz pracy rusztu. W trybie pracy dwustanowej przełączanie między programami zależy od temperatury wody w kotle. Jeśli temperatura wody osiągnie temperaturę zadaną nastąpi przejście z programu spalania intensywnego do programu spalania podtrzymującego. Powrót do programu spalania intensywnego nastąpi, gdy temperatura wody spadnie do poziomu temperatury zadanej pomniejszonej o wartość histerezy.

 

Automatyka sterująca opiera się na sterowniku PLC, który współpracuje z panelem operatorskim 7" zainstalowanym na drzwiczkach szafki. Podgląd parametrów pracy i ich zmiana wartości odbywa się z poziomu panelu bądź urządzeń mobilnych (po podłączeniu sterownika do sieci LAN). Wystąpienie stanu awaryjnego jest sygnalizowane za pomocą komentarzy na panelu sterującym.

 

Sterownik umożliwia:

  • pomiar temperatury wody w kotle

  • pomiar temperatury spalin

  • pomiar temperatury podajnika

  • pomiar temperatury powrotu

  • pomiar temperatury wymurówki

  • regulację ilości powietrza pierwotnego za pomocą przepustnicy sterowanej siłownikiem mechanicznym

  • regulację ilości powietrza wtórnego za pomocą falownika w oparciu o wskazania zawartości tlenu w spalinach

  • sterowanie pracą wentylatora wyciągowego za pomocą falownika w oparciu o wskazania wartości podciśnienia w komorze

  • sterowanie układem podawania paliwa.

 

 Sterownik posiada podwójne zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu kotle. Gdy temperatura wody  osiągnie poziom określony parametrem "temperatura maksymalna kotła" nastąpi przejście do trybu przegrzania, w którym zostaje wstrzymana praca podajnika (następuje wyrzucenie paliwa) oraz wentylatorów nadmuchowych. Drugim zabezpieczeniem jest ogranicznik temperatury STB działający niezależnie od automatyki. W sytuacji jego zadziałania wymagane jest ręczne reset zabezpieczenia.

Skontaktuj się w sprawie bezpłatnej konsultacji. Przejdź do  formularza kontaktowego