Przez wilgotność należy rozumieć stosunek ciężaru wody zawartej w drewnie do ciężaru drewna wilgotnego (tzw. względna wilgotność drewna). Oblicza się ją wg. następującego wzoru
Ww=(Gw-Go)/Gw x 100%
Gdzie:
Ww - wilgotność drewna odniesiona do ciężaru drewna wilgotnego
Gw – ciężar drewna wilgotnego
Go – ciężar drewna zupełnie suchego