Podstawowym kryterium doboru zestawu jest zapewnienie wymaganej mocy cieplnej. Moc cieplna dostarczona do pomieszczenia powinna zastąpić straty spowodowane jego przenikaniem przez przegrody oraz ogrzać infiltrujące zimne powietrze dostające się z zewnątrz przez nieszczelności.
Zasady obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną dla pomieszczeń ogrzewanych o kubaturze nie przekraczającej 600 m³ podano w PN-B-03406.
Przy obliczaniu zapotrzebowania na moc cieplną w pomieszczeniach kubaturze większej niż 600 m³ w chwili obecnej nie ma jednolitych wytycznych. Najlepiej tego typu zagadnienia powierzyć inżynierom dużej praktyce, którzy na podstawie własnego doświadczenia i dostępnej literatury mogą je rozwiązać.
Moc cieplną można równie obliczyć metodą przybliżoną. Metoda ta polega na posłużeniu się wskaźnikami strat odniesionymi do kubatury lub powierzchni ogrzewanej.
Dla budynku mieszkalnego można przyjąć:
1m³ budynku traci 30 – 35 W lub
1 m² powierzchni ogrzewanej wymaga dostarczenia 80 – 100 W mocy cieplnej
Metoda ta jest jednak mało dokładna i najlepiej obliczenie zapotrzebowania wymaganej mocy cieplnej powierzyć osobom z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.