INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH- FORMULARZ KONTAKTOWY

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO.

Zakłady Maszynowe Hamech Sp. z o.o. zapewniają, iż rozumieją i przestrzegają wszystkie przepisy zawarte w rozporządzeniu.

§1 Administrator danych osobowych

Zakłady Maszynowe Hamech Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 3, NIP: 543-020-03-59, REGON: 000123895, KRS:0000294559 , e-mail: sekretariat@hamech.pl - zwane dalej Hamech, jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

Hamech powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się od poniedziałku do piątku pod adresem e-mail: iod@nasycalnia.eu, lub pocztą tradycyjną na w/w adres siedziby z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

§3 Cel i podstawy przetwarzania

Cel i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z prawem i aktualnie.

Dane kontaktowe podane dobrowolnie zbierane są w celu bieżącej obsługi klienta.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Hamech przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla Hamechu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów i praw.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu oferowanych przez Hamech produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie do odpowiedniego działu Hamechu, którego dotyczy zapytanie z formularza kontaktowego.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do usunięcia Pani/Pana danych;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

  6. prawo do przenoszenia danych;

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do uzyskania odpowiedzi zwrotnej drogą mailową i/lub poprzez kontakt bezpośredni drogą telefoniczną.